Årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte onsdag 20. mars kl. 19.00 i Greihuset.

Agenda:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandling av årsberetning 2023
 9. Behandling av regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning 2023
 10. Behandle innkomne forslag
 11. Fastsetting av medlemskontingent 2025
 12. Vedta budsjett 2024
 13. Behandling av foreningens organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styreleder, nestleder, to styremedlemmer og minst ett varamedlem
  b) Kontrollutvalg 2024 med to medlemmer og ett varamedlem
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd SF Grei har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d) Valgkomité 2025 med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til SF Greis organisasjonsplan
 15. Engasjere revisor til å revidere SF Greis regnskap

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF Grei i minst én måned og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser i SF Grei.

Saker som ønskes behandlet må være tilsendt styret på post@grei.no senest onsdag 6. mars.

Sakspapirer vil være tilgjengelig én uke i forkant ved henvendelse på e-post post@grei.no.

Del innlegg

Relaterte nyheter