SF Grei

Holdninger

Holdninger

I Grei Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg ramme omkring våre forskjellige lag og aktiviteter. Vi ønsker å være en sentral spiller i nærmiljøet for å bidra med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Nettopp derfor er positive holdninger noe vi setter fokus på.

Grunnleggende for SF Grei Fotball er nærheten, fellesskapet og miljøet som skapes mellom mennesker som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet, for oss – fotball.
 

Derfor har vi  alle et ansvar for at følgende ikke forekommer:

 • Mobbing
 • Holdninger hos trenere/ledere som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hs utøvere
 • Holdninger hos foreldre/foresatte der resultat- og prestasjonstenkning kommer foran felles retningslinjer for trivsel og utvikling.
 

Holdningsavtale

Grei Fotball ønsker å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de deltar i klubben. For spillere i ungdomsfotballen skal det derfor inngås en holdningsavtale (vedlagt), mellom spiller, trenere/lagledere, foreldre/foresatte og ikke minst klubben. I Grei Fotball ønsker vi at alle skal trives og ha det gøy, samtidig som vi skal utvikle fotballspillere og klubben har et tilbud til spillere på alle nivå. Grei Fotball har også en antirasistisk profil, og alle våre spillere, ledere og foresatte oppfattes alle som representanter for klubben i forbindelse med treninger, kamper og turneringer. Sammen skal vi jobbe for at omgivelsene oppfatter oss som positive representanter for Grei Fotball.

Grei Fotballs holdningskontrakt finnes her: TRYKK HER

 

Det er kostbart å drive en fotballklubb. I tillegg til kontingent og treningsavgift er det en forutsetning at spillere og/eller foresatte deltar på dugnader som klubben eller lagledelsen bestemmer.
 
For at alle skal trives har vi laget noen regler som alle skal lese gjennom og skrive under på at de er enige i og vil etterleve. De mest grunnleggende holdningene finnes også i sportsplanen.
 
Husk - å utvikle seg som spiller krever aktiv innsats. Ingen leder/trener kan skyve en spiller til topps, spilleren må selv være med på å ta ansvar.
 

Spillernes rolle

Holdninger, generelt:

 • Egen innstilling til trening er avgjørende for resultat.
 • Læring er aktiv innsats – vær 100% med.
 • Talent er viktig, men hardt arbeid er nødvendig for utvikling.
 • Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis.
 • Møt opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales.
 • Spilleren er selv ansvarlig for å innhente informasjon hvis man ikke har vært på trening, kamp eller møter.
 • Hold eget, andres og lagets utstyr i orden.
 • Vis disiplin på og utenfor banen, gjør det du får beskjed om.
 • Gled deg over suksess, men husk at den forplikter.
 • Vær lojal mot klubb, medspillere, trenere og ledere.
 • Si ifra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe.
 • Vis respekt for andres følelser og meninger.
 • Vis Fair Play.
 • Ha kontroll over eget temperament.
 • Avstå fra bruk av rusmidler.
 • Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister.
 • Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både hjemme og borte.
 • Bidra til å skape trivsel, trygghet og humør i laget.
 • Bidra til at alle føler tilhørighet.

 

Holdninger spesielt i forbindelse med trening:

 • Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert.
 • Ha en positiv innstilling.
 • Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer.
 • Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Ikke ta i bruk baller før man får beskjed. Hold baller i ro ved stopp.
 • Ikke klag på dømming under trening. Ta ansvar selv og vær ærlig.

 

Holdninger spesielt i forbindelse med kamp:

 • Ha respekt for laguttak og spillerbytter.
 • Ikke prøv å påvirke bytter under kamp.
 • Ikke prat med venner, familie eller andre tilskuere under kamp.
 • Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet.
 • Aksepter nederlag uten bortforklaringer.
 • Vær ydmyk og positiv til rettledning og beskjeder fra trenere.
 • Vis toleranse overfor dommere og medspillere når de gjør feil.
 • Ha respekt for motspillere, ledere, trenere og dommere.
 • Akseptér og respektér dommeravgjørelser selv om du er uenig.

Trenere og lagledere skal:

 • Gjennom sin opptreden stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandernes ledere og foreldre.
 • Legge til rette for at spillerne trives med sin idrett, og kan utvikle sine ferdigheter gjennom rettledning og læring
 • Både på trening og i kampsituasjoner legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere, og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig utsatt ved manglende prestasjon eller resultat.
 • Ha plikt til å gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller rasediskriminerende opptreden.
 • Se til at Fair Play følges av alle SF Grei Fotballs lag.
 • Ha et særlig ansvar for oppførsel overfor dommere.

Husk også at foreldrevettreglene skal alle foreldre/foresatte i klubben følge til enhver tid!

 

SF Grei

Besøksadresse: Apalløkkveien 35, 0956 Oslo

Postadresse: Postboks 87, 0902 Oslo

Org. nummer: 983 430 589

post@grei.no / fotball@grei.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift